• تلفن: 03132226939
  • موبایل: 09132941008
  • پیامک: 10007008

  • شعبه مرکزی: چهارباغ خواجو، روبروی درب صدا و سیما، مبل نادر
  • شعبه دو: چهار راه حکیم نظامی، نرسده به خاقانی، مبلمان خانه آرمانی
  • شعبه سه: مجموعه سیتی سنتر، طبقه دوم، مبلمان خانه آرمانی

فهرست